Adatkezelési Tájékoztató

A onlinemarketing-neked.hu weboldalon történő adatkezelésről
Érvényes: 2021.05.01-től visszavonásig

Adatkezelő:
NÉV: Wirth-Bognár Barbara EV
Székhely: 2347 Bugyi, Nőszirom utca 14.
Postacím: 2347 Bugyi, Nőszirom utca 14.
Adószám: 57228099-1-33
Ügyfélszolgálati e-mailcím: barbara@onlinemarketing-neked.hu
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kötelezett.

Az adatkezelés megnevezése és célja:

Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés:
Felhasználó beazonosítása, Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre:

Felhasználó neve, Felhasználó e-mailcíme

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolat időtartamát követő 24 óráig.

Az adatkezelés megnevezése és célja:

Közösségépítés közösségi média felületeken

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. (Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)

A kezelt adatok köre:

Érintett nyilvános profiladatai

Az adatkezelés időtartama:

Érintett leiratkozásáig

I. CÍMZETTEK (TOVÁBBI ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK)

Adatkezelő egyes feladatok ellátása érdekében külső Adatfeldolgozókat (Címzetteket) vesz igénybe.
1.) TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS (A weboldal működésének biztosítása, a weboldal használata közben keletkezett adatok tárolása)
1Adatfeldolgozó: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.),  info@mhosting.hu, Tel: +36 1 700 2323. Az adatkezelő
adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.
weboldal: www.mhosting.hu
Adatfeldolgozó igénybevételére a weboldal elérhetővé tételéhez, megfelelő működtetése érdekében van szükség.
Az adatfeldolgozó az adatok tárolását végzi. Az adattárolás helye az adatfeldolgozó szervere.
2.) ÜZENETEK FOGADÁSA, KÜLDÉSE
1. Adatfeldolgozó: Messenger (Facebook)
Az adatkezelő adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Az Adatfeldolgozó igénybevételére üzenetküldés érdekében kerül sor. Az üzenetküldés során adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen,
eseti jelleggel megadott személyes adathoz is közölhet.
3.) E-MAILEK FOGADÁSA, KÜLDÉSE
Adatfeldolgozó: Google Inc., Mountain View, California, USA 2.
Az Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el: https://policies.google.com/privacy
Az Adatfeldolgozó a levelezéshez és abban szereplő adatokhoz való hozzáférés érdekében kerül igénybevételre.
4.) KÖZÖSSÉGI OLDALAKON (Facebook, Linkedin) VALÓ MEGJELENÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
1.Adatfeldolgozó: Facebook Inc., Menlo Park, California, USA (Facebook, Instagram)
Az Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
2.Adatfeldolgozó: Linkedin Corporation, Sunnyvale, CA, USA
Az Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el: https://privacy.linkedin.com/gdpr
Az Adatfeldolgozó igénybevételére az adatközlő nyilvános profiljához, – így a nyilvánosan megadott nevéhez és egyéb adataihoz – nyilvánosan
tett kommentjéhez, megosztásaihoz és egy egyéb reakcióihoz való hozzáférés, továbbá a közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés

érdekében kerül sor. A közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés során adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen, eseti jelleggel
megadott személyes adathoz is közölhet.
II. ADATTOVÁBBÍTÁS MEGVALÓSULÁSA HARMADIK ORSZÁGBA:
Az Adatfeldolgozók közül a Google Inc (E-mail szolgáltatás, Üzenetküldés), a Facebook Inc. (Közösségépítés, üzenetküldés), és a Linkedin
Corporation (Közösségépítés, üzenetküldés) székhelye harmadik országban (USA) található.
III. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS az oldalon nem történik.
IV. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:
Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok
alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi, különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett
személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében
tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal védi.
V. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16.,
17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Érintett az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak
helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat.
Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.
Az Adatkezelő különösen az alábbiakra hívja fel az Érintett figyelmét:
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből
eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése
közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból

történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
1.) TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG:
Amennyiben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, az Adatkezelő köteles Érintettnek tájékoztatást nyújtani – az Érintett
erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő
és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló
adatkezelés esetén aaz Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati
lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Érintett az adatok forrása, úgy a
személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal.
Az Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Érintett rendelkezésre bocsátásával adja meg.

2.) HOZZÁFÉRÉSI JOG:
Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz
hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés
(tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát),
továbbá az adatok nem Érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Érintett kérése esetén az Adatkezelő az
adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az
Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Érintett másként kéri. A másolat
igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.
3.) HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
4.) TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG:
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az
Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos

feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Érintett kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már
nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Érintett az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Érintett tiltakozik
az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése céljából; c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez
való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; d) jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5.) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG:
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik,
az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni. Az adatkezelés Érintett által kért korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Érintettet előzetesen tájékoztatja.
6.) TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből
eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése
közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

VI. PANASZTÉTELI JOG:
Érintett jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1125 Budapest Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: http://naih.hu/)
VII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:
Adatkezelő egyebekben tájékoztatja az érintetteket, hogy a honlapon cookie-kat, más néven sütiket használ. A sütik olyan file-ok, amelyek
információt tárolnak az érintett webes böngészőjében. A süti a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. A sütik
által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és személyre szabott
tartalmat kapnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést. A sütik segítségével a weboldalak üzemeltetői anonim statisztikákat is
készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. A legtöbb süti nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a
felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek.
A honlapok az alábbi fajtájú sütiket használhatják:
Ideiglenes sütik, melyek addig maradnak az érintett eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt.
Állandó sütik, melyek az érintett webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg
azokat Érintett nem törli.
Harmadik féltől származó sütik, melyeket harmadik fél helyez el az érintettnél. (pl. Google Analitycs). Ezek abban az esetben kerülnek a
böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.
A sütik az alábbiak szerint is csoportosíthatók:
a) Elengedhetetlen munkamenet sütik: Használatuk elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez.
Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.
b.) Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik: Ezek segítenek abban, hogy Adatkezelő megkülönböztethesse a weboldal látogatóit, és adatokat
gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a honlapon. Nem gyűjtenek érintettet azonosítani képes információkat, hiszen az adatokat
összesítve és névtelenül tárolják.
c.) Funkcionális sütik: E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg érintett a
honlapot, vagy az általa korábban megadott, és tárolni kért adatait. Ezek a sütik nem követik nyomon az érintett más weboldalakon folytatott
tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket érintett megosztott.

Adatkezelő a sütiket az Eker tv., az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően használja.
Azon honlapoknak, – így az Adatkezelő által üzemeltetett weblapnak – melyek az Európai Unión belül működnek, a sütik használatához, és
ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. A sütiket a használt
böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. Ezt a böngésző
beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak,
amikor sütit küld az eszközre.
Fontos hangsúlyozni azonban, hogy e fájlok letiltása vagy korlátozása ronthatja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal
funkcionalitásában is. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes
kereső különböző, így a megfelelő beállítások érdekében Adatkezelő kéri, hogy érintett használja keresője “Segítség” vagy „Súgó” menüjét,
illetve kattintson az alábbi, esetében releváns linkre:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-yourprivacy/cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito
A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat,
szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. Az
anonim Google Analitika sütik kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely
megakadályozza, hogy a honlap az Érintettre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának.
Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://policies.google.com/technologies?hl=hu